Algemeen – PRIVACYVERKLARING PHILA HANZE

Algemeen
In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging dan wel doordat u gebruik maakt van onze diensten waaronder de website verzamelen en verwerken wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u relevante informatie te kunnen doen toekomen respectievelijk deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging, alsmede om ons in staat te stellen met u contact op te nemen.

Gegevens
Wij verzamelen (indien relevant) de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam,
 • adres en woonplaats,
 • telefoonnummer (vast en mobiel),
 • e-mailadres,
 • geboortedatum
 • datum aanvang lidmaatschap,
 • bankrekeningnummer,
 • verzamelgebied.

Deze gegevens worden beheerd door voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede door degene die de rondzendingen verzorgt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans op grond van uw lidmaatschap van de vereniging. In het algemeen zullen we de persoonsgegevens wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld.

Website
Onze website verzamelt automatisch gegevens via cookies en andere vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw internetbrowser op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden opgeslagen. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Elke keer dat u de website bezoekt, stuurt uw browser deze cookies terug naar de site, zodat uw computer of mobiele apparaat door de site wordt herkend.

SamenwerkingsVerband Filatelie
Onze vereniging is aangesloten bij het SamenwerkingsVerband Filatelie (SvF). Met SvF is een verwerkersovereen-komst gesloten ter bescherming van uw privacy rechten. De gegevens worden deels doorgegeven aan SvF voor de uitvoering van de door haar verleende diensten ten behoeve van leden van onze vereniging. SvF verzorgt voor onze leden desgewenst een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie. De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest. Zij ontvangen naam, adres en woonplaats ten behoeve van verzending van het Maandblad. Met de uitgever van het Maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie, is een contract gesloten. De Stichting heeft met Abonnementenland een zgn. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee de privacy rechten worden gewaarborgd. De adressering geschiedt bij Drukkerij Verloop in Alblasserdam, waarmee de Stichting eveneens een verwerkersovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de bescherming van uw privacy rechten.

Privacy gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan aan diegenen waarmee wij als vereniging een overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden.

Rechten:

 1. Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
 2. Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben.
 3. Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt.
 4. Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op bijvoorbeeld per e-mail of brief.
 5. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken alsook onze privacyverklaring te wijzigen en bij te werken. De privacyverklaring is op onze website onder AVG te vinden; wanneer niet over een computer wordt beschikt kan de verklaring bij het bestuur worden opgevraagd. Deze privacyverklaring is actueel op de datum van de ‘laatste herziening’: zie laatstelijk gewijzigd onder aan deze pagina.
 6. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Bestuur Phila Hanze
Opgemaakt: Doesburg, 1 juni 2018, (Jan F. Van Ushen, secretaris)
Laatstelijk gewijzigd: 1 september 2022 (J. Weststeijn, secretaris)

 

Weergaven: 61